Tieto zásady ochrany osobných údajov (ďalej len "Zásady") opisujú spôsob získavania, používania a ďalšieho nakladania s osobnými údajmi získanými prostredníctvom webového rozhrania: 

www.sanibroy.cz, 

www.sfa.sanibroy.cz, 

www.saniaccess.cz,

www.sfasanibroy.sk,

 (ďálej len „webové rozhranie“).

 

Svoje predvoľby súborov cookie môžete kedykoľvek spravovať na tejto stránke: Spravovať moje predvoľby

 

Správca osobných údajov:

SFA-SANIBROY, spol. s r.o., Sokolovská 445/212, 180 00 Praha 8-Libeň, Česká republika, IČO: 25096486

Kontaktné údaje správcu osobných údajov:

Adresa pre doručovanie: SFA-SANIBROY, spol. s r.o., Sokolovská 445/212, 180 00 Praha 8-Libeň, Česká 

republika

Telefónne číslo: +420 266 712 855

Kontaktný e-mail: sfa@sanibroy.cz

Ochrana osobných údajov je pre nás veľmi dôležitá. Prosíme o dôsledné zoznámenie sa s týmito Zásadami, ktoré obsahujú dôležité informácie o nakladaní s vašimi osobnými údajmi a súvisiacimi právami a povinnosťami.

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA 

1.1. Čím se riadime pri nakladaní s osobnými údajmi?

Pri nakladaní s osobnými údajmi postupujeme v súlade s právnym poriadkom Českej republiky a priamo uplatniteľnými predpismi Európskej únie, najmä so zákonom č. 101/2000 Zb. O ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov (ďalej len "ZOOÚ"), zákonom č . 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti a o zmene niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679.

1.2. Čo sú osobné údaje?

Osobnými údajmi sú všetky informácie, ktoré identifikujú alebo môžu identifikovať konkrétnu fyzickú osobu. Osobnými údajmi sú najmä (ale nie výlučne):

 • identifikačné údaje, ako napr. meno a priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia, pohlavie, prihlasovacie meno do užívateľského účtu;
 • kontaktné údaje, ako napr. adresa bydliska (alebo doručovacia adresa), telefónne číslo,      e-mailová adresa;
 • ďalšie údaje, ako napr. informácie získané pomocou súborov cookies, IP adresa (sieťový identifikátor) vrátane typu prehliadača, zariadenia a operačného systému, doby a počtu prístupov na webové rozhranie a ďalšie podobné informácie.

2. ZÍSKAVANIE A VYUŽÍVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

2.1. Ako získavame vaše osobné údaje?

Svoje osobné údaje nám poskytujete najmä pri vyplnení kontaktného formulára, prípadne pri zriadení užívateľského účtu na našich webových stránkach alebo akciách spoločností. Pri návšteve a užívaní webového rozhrania môže ďalej dochádzať na získavanie a uchovávanie niektorých osobných údajov prostredníctvom súborov cookies. Viac o súboroch cookies sa dočítate v článku 5 týchto Zásad.

2.2. Na akom základe a pre aké účely spracovávame vaše osobné údaje?

 • Osobné údaje zadané pri objednávaní tovaru či služieb môžeme bez vášho výslovného súhlasu zhromažďovať a spracovávať výlučne za účelom plnenia zmluvy, teda za účelom dodania tovaru alebo poskytnutie služby. Ďalej môžeme tieto údaje spracovávať za účelom splnenia našich ďalších zákonom stanovených povinností (najmä evidenčnej povinnosti, archivovania daňových dokladov a pod.).
 • Osobné údaje zadané pri založení užívateľského účtu môžeme bez vášho výslovného súhlasu zhromažďovať a spracovávať výlučne na umožnenie prístupu, správy a vedenie užívateľského účtu.
 • Ak nám k tomu potvrdením na webovom rozhraní alebo iným spôsobom dáte súhlas, môžeme vaše osobné údaje zadané pri vyplnení kontaktného formulára, objednávky alebo pri založení používateľského účtu spracovávať za účelom zasielania obchodných oznámení a priameho marketingu, prípadne za ďalšími účely, s ktorými ste výslovne súhlasili .
 • Osobné údaje získavané prostredníctvom súborov cookies spracovávame na základe vášho súhlasu (ktorý môžete udeliť potvrdením na webovom rozhraní potom, čo ste boli na používanie cookies upozornení a mali ste možnosť zoznámiť sa s týmito Zásadami). Osobné údaje získavané prostredníctvom súborov cookies sme oprávnení spracovávať aj v prípade, že ďalej užívate webové rozhranie aj potom, čo ste boli na spracovanie týchto osobných údajov upozornení. Osobné údaje získavané prostredníctvom súborov cookies využívame pre účely vykonávania užívateľskej podpory, zlepšovanie našich služieb vrátane analýzy správania používateľov a marketingu.
  Použiť vaše osobné údaje na iný účel, než pre ktorý boli získané, môžeme len na základe vášho súhlasu.

2.3. Ako dlho údaje využívame?

Osobné údaje zadané v rámci objednávania tovaru alebo služieb, alebo v rámci registrácie, využívame len na dobu potrebnú pre výkon zmluvy a splnenie právnych povinností.

Ak nám udelíte výslovný súhlas so spracovaním osobných údajov, budú sa údaje využívať po dobu trvania účelu, pre ktorý bol súhlas udelený, alebo po maximálnu dobu 5 rokov.

2.4. S kým Vaše osobné údaje zdieľame?

Všetky osobné údaje získané od zákazníkov využívame výhradne pre vnútornú potrebu spoločnosti, chránime pred zneužitím a neposkytujeme tretím stranám bez predchádzajúceho upozornenia alebo vášho súhlasu.

Výnimku predstavujú externé subjekty, ktoré pre nás zaisťujú podporné služby (napr. dopravu, vedenie účtovníctva a pod.) a orgány štátnej moci. Týmto všetkým subjektom vaše osobné údaje poskytnúť môžeme či musíme v minimálnom rozsahu, ktorý je nutný pre bezproblémové vybavenie objednávky alebo fungovanie spoločnosti samotnej, vrátane plnenia ich povinností.

Ide najmä o tieto činnosti:

 • za účelom doručenia tovaru odovzdávame vaše osobné údaje zmluvným dopravcom (RSC Logistics, logistické družstvo, IČO: 48151556),
 • za účelom zasielania komerčnej komunikácie odovzdávame vašu e-mailovú adresu, meno a priezvisko spoločnosti MailChimp, Rocket Science Group (upozorňujeme, že spoločnosť sídli mimo EÚ),
 • ak je to potrebné na vyšetrovanie protiprávnej činnosti alebo pre potreby súdneho konania, sa údaje môžu poskytnúť orgánom pre vyšetrovanie trestnej činnosti,
 • za účelom vedenia účtovníctva a naviazaných aktivít, odovzdávame vaše údaje súvisiace s naším obchodným vzťahom externej účtovnej a daňovej kancelárii (KŠD economics a.s.)
 • za ďalším spracovaním iným spracovateľom v prípade, kde je toto poskytnutie potrebné na zachovanie hladkého chodu podnikania.

Vaše informácie smieme zdieľať s našimi materskými spoločnosťami, dcérskymi alebo pridruženými spoločnosťami. Tieto informácie môžu byť zdieľané a využívané na poskytovanie služieb a podpory, vydávanie odporúčaní pre optimalizáciu používania produktov a služieb, poskytovanie informácií zákazníkom a potenciálnym zákazníkom o sortimente ponúkaných produktov a služieb a k ďalším účelom popísaných v týchto zásadách.

U všetkých týchto poskytovateľov služieb zmluvne požadujeme, aby spracovávali vaše osobné údaje v súlade s podmienkami ochrany osobných údajov a platnou legislatívou.

3. VAŠE PRÁVA V SÚVISLOSTI S OSOBNÝMI ÚDAJMI

3.1. Právo na odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov

Ak spracovávame vaše osobné údaje len na základe vášho súhlasu (bez iného zákonného dôvodu), môžete tento súhlas kedykoľvek odvolať.

Odvolanie súhlasu so spracovaním vašich osobných údajov je možné kedykoľvek, a to:

 • prostredníctvom e-mailu zaslaného na našu kontaktnú e-mailovú adresu;
 • písomne formou listu zaslaného na našu doručovaciu adresu;
 • v prípade obchodných oznámení - spôsobom, ktorý je uvedený v každom e-mailu obsahujúcim obchodné oznámenie (kliknutím na odhlasovací odkaz alebo iným spôsobom).

Odvolaním súhlasu nie je dotknutá zákonnosť spracovania údajov vykonávaného do doby odvolania súhlasu so spracovaním.

3.2. Právo na prístup k osobným údajom

Máte právo nás požiadať o informáciu, či vykonávame spracovanie vašich osobných údajov. Ak vaše údaje spracovávame, máte právo na prístup k týmto osobným údajom a najmä tieto informácie:

 • účel spracovania;
 • kategórie spracovávaných osobných údajov;
 • príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým budú osobné údaje sprístupnené;
 • doba, po ktorú budú osobné údaje uložené.

Na vašu žiadosť vám poskytneme kópiu spracúvaných údajov. Za ďalšie kópie vám môžeme účtovať administratívny poplatok neprevyšujúci náklady spojené s vyhotovením a odovzdaním týchto ďalších kópií.

3.3. Právo na opravu

Pokiaľ sú vaše osobné údaje nepresné alebo neúplné, máte právo požadovať bezodkladnú nápravu, teda opravu nesprávnych údajov a / alebo doplnenie neúplných údajov.

3.4. Právo námietky proti spracovaniu

Máte právo kedykoľvek namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov, pokiaľ je spracovávame na účely priameho marketingu vrátane akéhokoľvek automatizovaného spracovania osobných údajov. Po vznesení námietky prestaneme vaše osobné údaje pre tieto účely ďalej spracovávať.

3.5. Právo na výmaz („právo byť zabudnutý“)

V prípade, že:

 • osobné údaje už nie sú potrebné pre účely, na ktoré boli zhromaždené alebo spracovávané;
 • ste odvolali súhlas so spracovaním;
 • ste vzniesli námietky proti spracovaniu osobných údajov;
 • osobné údaje boli spracovávané protiprávne,

máte právo požadovať, aby sme vaše osobné údaje zmazali. Ak neexistujú zákonné dôvody pre odmietnutie vymazania, sme povinní vašej žiadosti vyhovieť.

3.6. Právo na obmedzenie spracovania

V prípade, že:

 • popierate presnosť svojich osobných údajov;
 • je spracovanie nezákonné a vy namiesto výmazu žiadate o obmedzení spracovania osobných údajov;
 • už vaše osobné údaje nepotrebujeme pre účely spracovania, ale vy ich požadujete pre určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov;
 • vznesiete námietku proti spracovaniu,

môžete požadovať, aby sme obmedzili spracovanie vašich osobných údajov. Pri obmedzeniu spracovania sme iba oprávnení vaše osobné údaje uložiť; ďalšie spracovanie je možné len s vaším súhlasom, alebo zo zákonných dôvodov.

Pokiaľ je spracovanie osobných údajov obmedzené z dôvodu námietky proti spracovaniu, trvá obmedzenie po dobu nutnú pre zistenie, či sme povinní vašej námietke vyhovieť.

Pokiaľ je spracovanie osobných údajov obmedzené z dôvodu popretia presnosti údajov, trvá obmedzenie po dobu overení presnosti údajov.

3.7. Právo na prenosnosť údajov

Máte právo na získanie vašich osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a odovzdať ich inému správcovi osobných údajov.

3.8. Ako môžete svoje práva uplatniť?

Vaša práva v súvislosti s osobnými údajmi môžete uplatniť prostredníctvom našich kontaktných údajov. Všetky informácie a úkony vám budú poskytnuté bez zbytočného odkladu.

Pri ochrane vašich osobných údajov vám vyjdeme maximálne v ústrety. Ak však s vybavením nebudete spokojní, máte právo obrátiť sa na príslušné orgány, najmä na Úrad na ochranu osobných údajov (http://www.uoou.cz ), ktorý vykonáva dozor nad ochranou osobných údajov. Toto ustanovenie sa nedotýka vášho oprávnenie obrátiť sa so svojím podnetom na Úrad na ochranu osobných údajov priamo.

Ak sa najmä vaše bydlisko, miesto výkonu zamestnania alebo miesto údajného porušenia ochrany osobných údajov nachádza mimo Českú republiku v inom členskom štáte Európskej únie, môžete sa obrátiť na príslušný dozorný úrad v tomto členskom štáte.

4. SPRÁVA A SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

4.1. Ako spravujeme a spracovávame vaše osobné údaje?

Sme správcom osobných údajov v zmysle ZOOU a nariadenia EÚ o GDPR. Osobné i ďalšie získavané údaje sú plne zabezpečené proti zneužitiu.

Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.

Písomná podoba

Osobné údaje zákazníkov sú obsiahnuté najmä na formulároch, ktoré sú uchovávané v uzamykateľnom mieste v uzamykateľných priestoroch zamestnávateľa, ku ktorým má prístup iba vymedzený okruh poverených osôb.

Správca je povinný urobiť všetko pre to, aby sa zhromažďovali iba aktuálne dokumenty a záznamy obsahujúce aktuálne údaje o zákazníkovi. Z tohto dôvodu sú dokumenty priebežne aktualizované.

Ak je odvolaný súhlas zákazníka so spracovaním osobných údajov konkrétneho zákazníka, musí byť listiny obsahujúce osobné údaje skartované, ak nejde o listiny, ktoré treba podľa osobitných predpisov ďalej archivovať.

Za skartáciu zodpovedá výkonný riaditeľ alebo ním poverený zamestnanec.

O prístupe poverených osôb k listinám obsahujúcim osobné údaje bude vedená povereným zamestnancom, na to určeným výkonným riaditeľom, evidencia obsahujúca minimálne tieto údaje: označenie listiny, meno a priezvisko osoby, ktorá s listinou pracovala, údaje, kedy bola listina odovzdaná na spracovanie a kedy bola vrátená a podpis zamestnanca povereného evidenciou.

Po ukončeniu práce je poverená osoba povinná listinu vrátiť späť, alebo osobe, ktorá ju zložku vydala.

Elektronická podoba

V informačnom systéme správcu sú evidované získané osobné údaje a ďalšie informácie dôležité pre potreby ich ďalšieho spracovania.

Údaje v tejto podobe sú spracovávané prostredníctvom informačného systému Helios Orange, účtovného systému a nástrojov spoločnosti Microsoft.

Prístup do databáz majú poverení zamestnanci spoločnosti, obchodní zástupcovia a iné osoby, ktoré na to majú oprávnenie na základe uzatvorenej zmluvy.

Prístup do databáz je chránený individuálnym heslom. V prípade, že poverená osoba preruší prácu s databázou a chce od počítača odísť alebo prácu ukončiť, je povinná sa odhlásiť. V prípade ukončenia pracovného pomeru povereného zamestnanca je povinnosťou nadriadeného zabezpečiť zrušenie jeho účtu a hesla. Pre vnášanie údajov do informačného systému je povolené používať iba počítače zamestnávateľa. Prístup na tieto počítače musia byť chránené heslom.

Osobné údaje v elektronickej podobe na prenosných digitálnych záznamových médiách musia byť opatrené heslom a uložené rovnakým spôsobom ako písomnosti podľa týchto zásad.

5. SÚBORY COOKIES

5.1. Čo sú to cookies?

Cookies sú textové súbory ukladané do počítača alebo iného elektronického zariadenia každého návštevníka webového rozhrania, ktoré umožňujú fungovanie webového rozhrania.

Nie všetky cookies zhromažďujú osobné údaje; niektoré len umožňujú správne fungovanie webového rozhrania. Používanie súborov cookies môžete odmietnuť voľbou v príslušnom nastavení v internetovom prehliadači.

Upozorňujeme na to, že pri odmietnutí používania súborov cookies nie je vylúčené, že nebudete môcť plne využívať všetky funkcie webového rozhrania.

5.2. Aké cookies a na aké účely je webové rozhranie využíva?

Cookies používame k zlepšeniu funkčnosti našich stránok a zjednodušenie vašej ďalšej návštevy, najmä pre tieto činnosti:

 • uloženie predvolieb a nastavenia, ktoré umožňujú, aby naše webové stránky fungovali správne,
 • prihlásenie a overovanie – ak sa nechcete stále prihlasovať a odhlasovať, vďaky cookies nemusíte,
 • zabezpečenie – cookies používame na odhaľovanie podvodov a zneužitia našich webových stránok,
 • analýzy – pomocou cookies zhromažďujeme dáta pre naše analytické nástroje,
 • cookies využívame pre vyhodnotenie našich marketingových kampaní alebo pre oslovenie zákazníkov,
 • sociálne siete – niektorý obsah z našich stránok môžete zdieľať s vašimi priateľmi

Napriek vyššie uvedenému na základe súborov cookies vás nie sme schopní identifikovať na úroveň konkrétnej fyzickej osoby.

5.3. Google Analytics a Adwords

Webové rozhranie používa službu Google Analytics a prípadne aj ďalšie služby poskytované spoločnosťou Google, Inc (ďalej len "Google"). Tieto služby pracujú s informáciami získanými prostredníctvom súborov cookies.

Ak vás zaujíma, ako Google využíva dáta, ktoré od nás získava, a ako spracovanie upraviť alebo zakázať, dozviete sa tieto informácie kliknutím na nasledujúci odkaz:

Ako Google využíva dáta, keď používate weby alebo aplikácie našich partnerov.

5.4. Seznam a.s. - Sklik

Táto služba je marketingový nástroj, ktorý nám umožňuje ponúkať naše služby novým alebo existujúcim zákazníkom. Poskytuje ho spoločnosť Seznam a.s., a aby služby fungovali správne, využívajú súbory cookies.

Tieto Zásady sú platné a účinné od 25.05.2018.