Naše záväzky

SFA je priemyselná skupina s celosvetovou pôsobnosťou, ktorej primárny účel je jednoduchý: navrhovať a vyrábať domáce a profesionálne riešenie všade tam, kde prúdi voda.

Našou ambíciou je udržať SPOLOČNÝ RAST so všetkými našimi partnermi a zainteresovanými stranami (so všetkými, ktorí sa podieľajú na ekonomickom živote, tými, ktorí pozorujú našu spoločnosť a tými, na ktoré má viac či menej priamy vplyv), v spoločnom prístupe k rozvoju a trvalému pokroku 

  Záväzok rešpektovať riadi naše vzťahy so všetkými našimi zúčastnenými stranami a musí byť trvalou súčasťou našich obchodných aktivít a vzťahov. Je potrebné vziať do úvahy identifikácie individuálnych rozdielov a ísť nad rámec minimálneho dodržiavanie zákonov a predpisov. 

Rešpekt je ústredným bodom ľudskej interakcie, a to nielen v rámci SFA a voči našim zákazníkom, ale aj v našom sociálnom a spoločenskom prostredí. 

Rešpektujeme jednotlivcov a ich právo na súkromie.

Ako taký sa SFA zaväzuje

 • Nediskriminovať z akéhokoľvek dôvodu v pracovných vzťahoch, najmä:
 • nediskriminovať osoby na základe pohlavia alebo veku, rasy, sociálneho, kultúrneho alebo národného pôvodu, činnosti odborov, sexuálnej orientácie, zdravotného postihnutia, politických názorov alebo náboženstva;
 • prijímať nových zamestnancov a podporovať ich na základe výlučne profesionálnych kritérií, podľa ich špecifických kvalít a zaobchádzať s nimi dôstojne, bez zvýhodňovania a s náležitým rešpektom k ich súkromnému životu 

 

  Záväzok k integrite nás vedie k prísnemu dodržiavaniu našej poctivosti v obchodných rokovaniach. Je nutné, aby sme my všetci, a najmä manažment, išli príkladom pri plnení svojich povinností voči našim zákazníkom, kolegom a všetkým ostatným zainteresovaným stranám.

 

  Záväzek ku kvalite spočíva v poskytovaní kvalitných služieb našim zákazníkom. Kvalita sa vzťahuje na každý odbor podnikania a každý hrá svoju rolu a prispieva k dosiahnutiu tohto cieľa. Našou ambíciou je byť uznaný a podporovaný všetkými našimi zainteresovanými stranami v rámci nášho spoločného rastu. 

 

  Tímový duch, ktorý nás inšpiruje, zahŕňa solidaritu a spoluprácu. To znamená, že môžeme spojiť tie najlepšie zručnosti v prospech našich zákazníkov a zainteresovaných strán, a spoločne prekonať výzvy, ktorým čelíme teraz, a ktorým budeme čeliť v budúcnosti. 

Naše zásady rokovania a správania sú v súlade so základnými zásadami, ako sú zásady Všeobecnej deklarácie ľudských práv, Zákona o modernom otroctve a zásady stanovené Medzinárodnou organizáciou práce (najmä zásady týkajúce sa zákazu detskej a nútenej práce). 

Zamestnanci
Zákazníci
Dodávatelia
Životné prostredie
Konkurenti

Naše záväzky voči našim zamestnancom

 

SFA se zaväzuje

  zaviesť nevyhnutné opatrenia na zamedzenie akéhokoľvek obťažovania.

  zabezpečiť, aby rokovania jej zamestnancov bolo v súlade so zákonom, rešpektovalo pravidlá dôvernosti a tak nepredstavovalo riziko korupcie, konfliktu záujmov alebo zneužitia majetku spoločnosti.

  zabezpečiť svojim zamestnancom podmienky potrebné na zaistenie ich bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podporou zodpovedajúceho preventívneho školenia.

  podporovať profesionálny rozvoj svojich zamestnancov obohacovaním portfólia ich úloh, umožniť zdokonalenie ich schopností vhodným školením, vývojom ich kariéry a zapojením do života spoločnosti.

  dodržiavať zákony a predpisy týkajúce sa ochrany osobných údajov zamestnancov. 

Naše záväzky voči našim zákazníkom

 

Dôvera, ktorú zákazníci SFA vkladajú do jej podnikania a produktov, je jedným z hlavných záujmov spoločnosti.

Dôvera zákazníkov je získavaná a udržiavaná najmä prísnym rešpektovaním ich práv, ochrany ich záujmov a neustálym úsilím prijímať iba tie záväzky, ktoré možno dodržiavať a rešpektovať. 

  SFA berie do úvahy potreby spotrebiteľov tým, že im poskytuje riešenia sanitárneho pohodlia, ktoré spĺňajú ich okamžité aj budúce potreby.

  SFA poskytuje svojim zákazníkom technické informácie, ktoré potrebujú k rozvoju svojho podnikania, najmä s ohľadom na objektívny výkon produktov.

  SFA dodržiava svoje obchodné pravidlá hry vo vzťahu, ktorý udržuje so svojimi dodávateľmi a zákazníkmi, a zdržiava sa akýchkoľvek praktík, ktoré by mohli narušiť prirodzené prostredie voľnej súťaže. Najmä odmieta akékoľvek zvýhodňovanie alebo riziko korupcie.

  SFA poskytuje svojim zákazníkom obchodné propagačné akcie na podporu ich rozvoja s prihliadnutím k právnym obmedzeniam špecifickým pre každú krajinu. 

Naše záväzky voči našim dodávateľom

 

SFA považuje svojich dodávateľov za neoddeliteľnú súčasť procesu vytvárania hodnôt spoločnosti a dlhodobo spolupracuje s tými rovnakými. Výber dodávateľov nie je založený len na pohodliu, ale tiež je venovaná zvláštna pozornosť kvalite služieb a dodržiavanie hodnotiacich kritérií zameraných na podporu sociálnej a environmentálnej zodpovednosti v celom dodávateľskom reťazci. V tejto súvislosti sa SFA zaväzuje zvyšovať povedomie dodávateľov, aby zaistili plné rešpektovanie práv ľudí, s ktorými pracujú, transparentné a udržateľné riadenie ich spoločností a snahu o zníženie dopadu ich podnikania na životné prostredie. 

  SFA vyberá svojich dodávateľov na základe následujúcíih kritérií:

 • Výkon a konkurencieschopnosť ich produktov.
 • Kvalita ich služeb a schopnosť zabezpečiť ich udržateľnosť.
 • Úroveň exkluzivity požadovaná podľa strategickej povahy produktu alebo služby

  SFA zaručuje transparentnosť, nestrannosť a spravodlivé zaobchádzanie pri konzultáciach a pri zadávaní svojich zákaziek; pri výbere vychádza z objektívneho hodnotenia dodávateľov, cien a schopnosti zabezpečiť kvalitu nakupovaných produktov.

  Dcérske spoločnosti SFA zavádzajú vhodné výberové a hodnotiace postupy pre svojich dodávateľov a subdodávateľov, ktorí spĺňajú tieto požiadavky. 

  SFA rozvíja so svojimi dodávateľmi partnerské vzťahy, ktoré zahŕňajú ustanovenia o mlčanlivosti alebo dokonca nekonkurovania, čo umožňuje každej strane chrániť jej záujmy. 

  Útvary SFA dotknuté nákupom produktov a služieb zriadi :

 • Výzvy na podávanie ponúk
 • Porovnanie pravidiel a podmienok
 • Systematické výberové konanie s cieľom nájsť nejlepšieho celkového dodávateľa z niekoľkých ponúk  
 • Pravidlá pre opätovné rokovania o zmluve

Naše záväzky voči životnému prostrediu

 

SFA považuje vodu za základné svetové dedičstvo, a preto obmedzuje jej spotrebu vo svojich výrobkoch a tiež vplyv na životné prostredie vo vlastnej továrni. 

  SFA je súčasťou aktívneho a dobrovoľného prístupu k ochrane životného prostredia.

      Certifikácia ISO 14001 je kritériom potvrdzujúcim tento trvalý prístup.

  Vo výrobných závodoch zabezpečuje SFA vzťahy s miestnymi obyvateľmi, aby sa zabezpečila ochrana spoločných záujmov.

  SFA zabezpečuje, že sú prísne dodržiavané predpisy, prostredia a kultúry krajín, v ktorých pôsobí.

Naše záväzky voči našim konkurentom

 

SFA podporuje spravodlivú súťaž a zdrží sa verejnej alebo priamej kritiky konkurentov, alebo získavanie nelegálnych informácií v biznise. 

  Útvary managementu SFA dbajú najmä na to, aby bola v každej krajine prísne dodržiavaná pravidlá hospodárskej súťaže v súlade s ich vlastnými predpismi. 

  V prípade potreby môžu udržiavať vzťahy so svojimi konkurentmi v prísnom súlade s protimonopolnými predpismi 

Zamestnanci

Naše záväzky voči našim zamestnancom

 

SFA se zaväzuje

  zaviesť nevyhnutné opatrenia na zamedzenie akéhokoľvek obťažovania.

  zabezpečiť, aby rokovania jej zamestnancov bolo v súlade so zákonom, rešpektovalo pravidlá dôvernosti a tak nepredstavovalo riziko korupcie, konfliktu záujmov alebo zneužitia majetku spoločnosti.

  zabezpečiť svojim zamestnancom podmienky potrebné na zaistenie ich bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podporou zodpovedajúceho preventívneho školenia.

  podporovať profesionálny rozvoj svojich zamestnancov obohacovaním portfólia ich úloh, umožniť zdokonalenie ich schopností vhodným školením, vývojom ich kariéry a zapojením do života spoločnosti.

  dodržiavať zákony a predpisy týkajúce sa ochrany osobných údajov zamestnancov. 

Zákazníci

Naše záväzky voči našim zákazníkom

 

Dôvera, ktorú zákazníci SFA vkladajú do jej podnikania a produktov, je jedným z hlavných záujmov spoločnosti.

Dôvera zákazníkov je získavaná a udržiavaná najmä prísnym rešpektovaním ich práv, ochrany ich záujmov a neustálym úsilím prijímať iba tie záväzky, ktoré možno dodržiavať a rešpektovať. 

  SFA berie do úvahy potreby spotrebiteľov tým, že im poskytuje riešenia sanitárneho pohodlia, ktoré spĺňajú ich okamžité aj budúce potreby.

  SFA poskytuje svojim zákazníkom technické informácie, ktoré potrebujú k rozvoju svojho podnikania, najmä s ohľadom na objektívny výkon produktov.

  SFA dodržiava svoje obchodné pravidlá hry vo vzťahu, ktorý udržuje so svojimi dodávateľmi a zákazníkmi, a zdržiava sa akýchkoľvek praktík, ktoré by mohli narušiť prirodzené prostredie voľnej súťaže. Najmä odmieta akékoľvek zvýhodňovanie alebo riziko korupcie.

  SFA poskytuje svojim zákazníkom obchodné propagačné akcie na podporu ich rozvoja s prihliadnutím k právnym obmedzeniam špecifickým pre každú krajinu. 

Dodávatelia

Naše záväzky voči našim dodávateľom

 

SFA považuje svojich dodávateľov za neoddeliteľnú súčasť procesu vytvárania hodnôt spoločnosti a dlhodobo spolupracuje s tými rovnakými. Výber dodávateľov nie je založený len na pohodliu, ale tiež je venovaná zvláštna pozornosť kvalite služieb a dodržiavanie hodnotiacich kritérií zameraných na podporu sociálnej a environmentálnej zodpovednosti v celom dodávateľskom reťazci. V tejto súvislosti sa SFA zaväzuje zvyšovať povedomie dodávateľov, aby zaistili plné rešpektovanie práv ľudí, s ktorými pracujú, transparentné a udržateľné riadenie ich spoločností a snahu o zníženie dopadu ich podnikania na životné prostredie. 

  SFA vyberá svojich dodávateľov na základe následujúcíih kritérií:

 • Výkon a konkurencieschopnosť ich produktov.
 • Kvalita ich služeb a schopnosť zabezpečiť ich udržateľnosť.
 • Úroveň exkluzivity požadovaná podľa strategickej povahy produktu alebo služby

  SFA zaručuje transparentnosť, nestrannosť a spravodlivé zaobchádzanie pri konzultáciach a pri zadávaní svojich zákaziek; pri výbere vychádza z objektívneho hodnotenia dodávateľov, cien a schopnosti zabezpečiť kvalitu nakupovaných produktov.

  Dcérske spoločnosti SFA zavádzajú vhodné výberové a hodnotiace postupy pre svojich dodávateľov a subdodávateľov, ktorí spĺňajú tieto požiadavky. 

  SFA rozvíja so svojimi dodávateľmi partnerské vzťahy, ktoré zahŕňajú ustanovenia o mlčanlivosti alebo dokonca nekonkurovania, čo umožňuje každej strane chrániť jej záujmy. 

  Útvary SFA dotknuté nákupom produktov a služieb zriadi :

 • Výzvy na podávanie ponúk
 • Porovnanie pravidiel a podmienok
 • Systematické výberové konanie s cieľom nájsť nejlepšieho celkového dodávateľa z niekoľkých ponúk  
 • Pravidlá pre opätovné rokovania o zmluve
Životné prostredie

Naše záväzky voči životnému prostrediu

 

SFA považuje vodu za základné svetové dedičstvo, a preto obmedzuje jej spotrebu vo svojich výrobkoch a tiež vplyv na životné prostredie vo vlastnej továrni. 

  SFA je súčasťou aktívneho a dobrovoľného prístupu k ochrane životného prostredia.

      Certifikácia ISO 14001 je kritériom potvrdzujúcim tento trvalý prístup.

  Vo výrobných závodoch zabezpečuje SFA vzťahy s miestnymi obyvateľmi, aby sa zabezpečila ochrana spoločných záujmov.

  SFA zabezpečuje, že sú prísne dodržiavané predpisy, prostredia a kultúry krajín, v ktorých pôsobí.

Konkurenti

Naše záväzky voči našim konkurentom

 

SFA podporuje spravodlivú súťaž a zdrží sa verejnej alebo priamej kritiky konkurentov, alebo získavanie nelegálnych informácií v biznise. 

  Útvary managementu SFA dbajú najmä na to, aby bola v každej krajine prísne dodržiavaná pravidlá hospodárskej súťaže v súlade s ich vlastnými predpismi. 

  V prípade potreby môžu udržiavať vzťahy so svojimi konkurentmi v prísnom súlade s protimonopolnými predpismi 

Etik ve uyumu ilgili herhangi bir bilgi veya etik olayını Gruba bildirmek için lütfen iletişim formu aracılığıyla bizimle iletişime geçin: