Webové stránky: http://www.sfasanibroy.sk sú editované spoločnosťou:

SFA

41 bis avenue Bosquet

75007 Paríž - Francúzsko

Tel.: +33 144 82 39 00

Fax: +33 144 82 39 01

akciová spoločnosť so základným kapitálom 7 500 000 €

OR Paříž B 409 966 645

Meno vedúceho publikácie: Marketingové oddelenie

Webové stránky a ich jednotlivé webové stránky sú určené na poskytovanie všeobecných informácií o SFA, jej produktoch a službách.

Podmienky používania

Ak otvoríte alebo zobrazíte ľubovoľnú stránku webu SFA, prijímate všetky nižšie uvedené obmedzenia a podmienky použitia. Nepoužívajte tieto stránky ak nesúhlasíte so všetkými podmienkami používania. Odporúčame, aby ste občas navštívili naše webové stránky a prečítali si príslušné Podmienky používania a Zásady ochrany osobných údajov, pretože sú právne záväzné.

SFA spravuje, dohliada a aktualizuje webové stránky prostredníctvom SFA-SANIBROY, spol. s r.o. so sídlom v Prahe.

Informácie a údaje dostupné na internetových stránkach SFA slúži len na informačné účely a nepredstavujú základ pre právne záväzné vzťahy ani pre vytváranie takých odkazov, pokiaľ nie je výslovne uvedené inak (napr. poskytovanie oficiálnych ponúk, propagačných materiálov atď.).

Informácie o SFA, jej produktoch a službách prezentovaných na internetových stránkach SFA by sa nemali chápať ako forma poradenstva, konzultácie alebo odporúčania alebo ponuky produktov či služieb. Informácie o výrobkoch a / alebo súčastiach na internetových stránkach SFA sú všeobecnými informáciami o sortimente SFA.

Poskytovanie informácií o výrobku a / alebo súčasti na internetových stránkach SFA neznamená, že SFA skutočne uviedol výrobok a / alebo súčasť na slovenský trh, alebo na trh v krajine návštevníka internetových stránok, alebo v krajine, kde návštevníci týchto stránok používajú webové stránky. Obráťte sa prosím na SFA, jej dcérske spoločnosti, aby ste sa uistili, že SFA skutočne uvedie na trh v tejto krajine produkt, o ktorý máte záujem.

Obmedzenie zodpovednosti

Pre poskytovanie presných informácií a aktuálnych údajov na svojich internetových stránkach SFA navrhuje svoje webové stránky s náležitou starostlivosťou. Informácie zverejnené na webových stránkach SFA v zdieľaných článkoch odbornej tlače slúži len pre informáciu a nepredstavujú konzultácie. SFA nenesie zodpovednosť za obsah vyššie uvedených článkov. Informácie obsiahnuté na internetových stránkach SFA boli zhromaždené v dobrej viere a na základe zdrojov, ktoré sú považované za spoľahlivé, však žiaden subjekt Skupiny SFA nie je zodpovedný za úplnosť, relevantnosť alebo spoľahlivosť poskytnutých informácií. Informácie obsiahnuté na stránkach SFA môžu byť prezentované v neúplnej, skrátenej forme alebo môžu byť premlčané. SFA si tiež vyhradzuje právo kedykoľvek a akýmkoľvek spôsobom zmeniť obsah webových stránok bez ohľadu na dôvod a bez predchádzajúceho upozornenia. Užívatelia webových stránok využívajú zdieľané dáta iba na vlastné riziko. SFA a akákoľvek iná právnická alebo fyzická osoba, ktorá spolupracovala pri navrhovaní a / alebo zverejňovanie webových stránok, nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné škody, ktoré môžu vzniknúť alebo ktoré súvisia s prístupom, použitím alebo neschopnosťou používať zdieľané informácie obsiahnuté na týchto webových stránkach.

Informácie na internetových stránkach SFA nie sú určené a nepredstavujú lekársku radu ani pokyny pre liečbu akýchkoľvek ochorení prípravky SFA. Pred použitím akéhokoľvek prípravku SFA sa poraďte so svojím lekárom alebo lekárnikom. SFA nenesie žiadne dôsledky ani zodpovednosť za následky, ktoré môžu vyplývať z použitia informácií poskytnutých na internetových stránkach SFA bez predchádzajúcej konzultácie s lekárom, ktorému by malo byť urobené konečné rozhodnutie o spôsobe a rozsahu liečby.

SFA nezodpovedá za možné zverejnenie / zdieľanie obsahu na webových stránkach SFA užívateľmi stránok. Nezabudnite, že tieto informácie nie sú dôverné a nie sú chránené autorským právom. SFA si vyhradzuje právo tieto informácie voľne používať, šíriť a zverejňovať ostatným stranám bez časového či územného obmedzenia a používať ich bez poskytnutia zdroja. SFA môže takýto obsah použiť na základe vlastného uváženia pre akýkoľvek zvolený účel. SFA nemôže a neoveruje obsah odoslaný užívateľmi webových stránok a nie je za takýto obsah zodpovedný. SFA môže kedykoľvek a na základe vlastného uváženia odstrániť všetok obsah poskytovaný užívateľmi.

Odkazy na iné internetové stránky

Webové stránky SFA tiež obsahujú informácie od tretích strán a odkazy na webové stránky tretích strán. Ak to považujeme za potrebné, môžeme ich označiť správnym spôsobom. SFA nie je oboznámený s obsahom webových stránok tretích strán, a preto nie je zodpovedný za informácie v nich obsiahnuté.

Schopnosť pripojenia k webovej stránke tretej strany, ktorá nie je vo vlastníctve SFA, neznamená, že SFA odporúča také webové stránky, produkty alebo služby uvedené na webových stránkach tretích strán. Užívateľ sa rozhodne použiť tieto odkazy, aby získal prístup na stránky tretích strán, ktoré robí na vlastné riziko.

Práva duševného vlastníctva

Obsah webových stránok SFA je chránený autorským právom. Obsah webovej stránky nesmie byť reprodukovaný, distribuovaný ani publikovaný, ak SFA neposkytne svoj písomný súhlas, s výhradou nekomerčného použitia pre osobnú potrebu. Všetky činnosti, ktoré porušujú autorské práva, sú zakázané.

Informácie obsiahnuté na týchto webových stránkach nesmú byť kopírované, zobrazované, sťahované, upravované, reprodukované alebo inak šírené pre komerčné účely bez výslovného písomného súhlasu SFA. Názvy značiek a ochranných známok, ktoré sa objavujú na týchto stránkach, sú registrovanými ochrannými známkami SFA, alebo SFA má právo ich používať.