1. PREAMBULA A ÚČEL DOKUMENTU 

V súvislosti s prevádzkou webovej stránky dostupnej na adrese https://www.sfasanibroy.sk/ (ďalej len "Webová stránka"), SFA, prevádzkovateľ (ďalej len "my", "nás", "naše") spracúva osobné údaje používateľov Webovej stránky (ďalej len "Subjekty údajov").

Zaväzujeme sa spracúvať osobné údaje Subjektov údajov v súlade s platnými právnymi predpismi ("Platné právne predpisy"), najmä s nariadením 2016/679 (EÚ) z 27. apríla 2016 známym ako všeobecné nariadenie o ochrane údajov ("GDPR"). 

V tejto súvislosti sa zaväzujeme dodržiavať našu povinnosť transparentnosti a informovanosti Subjektov údajov tým, že im sprístupníme tieto zásady ochrany osobných údajov, ktorých účelom je informovať Subjekty údajov o podmienkach spracúvania osobných údajov, ktoré vykonávame v súvislosti s používaním Webovej stránky, a o právach, ktoré v tejto súvislosti majú. 

2. DEFINÍCIE 

Pojmy začínajúce veľkým písmenom sú buď definované v týchto Zásadách, alebo majú význam, ktorý im pripisujú Platné právne predpisy, najmä GDPR, ako sú najmä pojmy "Osobné údaje", "Spracovanie", "Subjekty údajov", "Prevádzkovateľ", "Spracovateľ", "Príjemca" alebo "Porušenie ochrany údajov". 

3. PODMIENKY SPRACOVANIA

Naše Spracovanie Osobných údajov získaných od Subjektov údajov je opísané v nasledujúcich tabuľkách .

3.1 Kontaktný formulár 

Účel Spracovania Správa kontaktov so Subjektmi údajov
Právny dôvod Spracovania Oprávnený záujem / Predzmluvné kroky
Kategórie Osobných údajov
 • Identifikačné údaje (meno)
 • Kontaktné údaje (e-mailová adresa)
 • Údaje o pripojení (stopy, logy) 
 • Akékoľvek iné údaje, ktoré Subjekt údajov uviedol vo svojej správe
Doba Spracovania

1 rok  po zhromaždení

3 roky v prípade osobných údajov týkajúcich sa potenciálnych zákazníkov od dátumu zberu alebo posledného kontaktu zo strany potenciálneho zákazníka.

3.2 Formulár žiadosti 

Účel Spracovania
 • Správa a následná kontrola žiadostí 
 • Pozývanie na pohovory
 • Vytvorenie databázy uchádzačov v nasledujúcej lehote
Právny dôvod Spracovania Predzmluvné opatrenia prijaté na žiadosť uchádzača, ktoré pravdepodobne povedú k uzatvoreniu pracovnej zmluvy, a náš oprávnený záujem na vytvorení databázy.
Kategórie Osobných údajov
 • Kontaktné údaje (e-mailová adresa)
 • Údaje o pripojení (stopy, logy) 
 • akékoľvek iné údaje, ktoré môžu byť oznámené Subjektmi údajov v ich správe alebo prílohe
Doba Spracovania 2 roky od posledného kontaktu s neúspešným žiadateľom

3.3 Newsletter 

Účel Spracovania
 • Správa elektronickej pošty: zasielanie informácií Subjektom údajov o spoločnosti, jej produktoch a poskytovaných službách
 • Správa registrácie
 • Tvorba štatistík týkajúcich sa služby
Právny dôvod Spracovania Oprávnený záujem
Kategórie Osobných údajov
 • Kontaktné údaje (e-mailová adresa)
 • Dátum registrácie
 • Štatistiky týkajúce sa služby zasielania newsletteru
Doba Spracovania E-mailovú adresu uchovávame dovtedy, kým sa Subjekt údajov neodhlási z odberu (prostredníctvom odkazu na odhlásenie v newsletteroch).

3.4 Registračný formulár záruky

Účel Spracovania
 • Registrácia zakúpeného výrobku na účely správy záruky
Právny dôvod Spracovania Uzatvorenie zmluvy
Kategórie Osobných údajov
 • Identifikačné údaje (meno)
 • Kontaktné údaje (e-mailová adresa, telefónne číslo, poštová adresa)
 • Údaje o pripojení (stopy, logy) 
 • Akékoľvek iné údaje, ktoré môže Subjekt údajov oznámiť vo svojej správe
 • Informácie týkajúce sa zakúpeného produktu
Doba Spracovania 3 roky od ich prevzatia alebo posledného kontaktu s klientom.

3.5 Ukladanie súborov cookies 

Viac informácií o spracovaní vašich údajov v súvislosti s umiestňovaním súborov cookie a iných sledovacích nástrojov nájdete v našich Zásadách používania súborov cookies .

3.6 Správa potenciálnych sporov, súdnych konaní a krokov pred súdnym konaním 

Účel Spracovania

Zhromažďovanie dôkazov v prípadnom spore

Správa komunikácie v prípade potenciálneho sporu

Príprava potrebných dokumentov v prípade súdneho sporu alebo v rámci krokov pred súdnym konaním

Právny dôvod Spracovania Oprávnený záujem
Kategórie Osobných údajov Všetky vyššie uvedené Údaje, ak je to nevyhnutné pre vedenie sporu.
Doba Spracovania Uchovávanie počas trvania sporu až do vyčerpania opravných prostriedkov (súdne konanie).

4. PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV 

Osobné údaje Subjektov údajov môžeme sprístupniť oprávneným Príjemcom, ktorí podliehajú príslušnej povinnosti mlčanlivosti. Títo príjemcovia sú interní alebo externí (t. j. tretie strany): 

   Interní príjemcovia sú:

 • Naši zamestnanci, ktorých povinnosti, postavenie a poslanie odôvodňujú spracúvanie osobných údajov Subjektov údajov (napr. oddelenie komunikácie, marketingové oddelenie, oddelenie pre vzťahy so zákazníkmi a klientmi, oddelenie IT), a to výlučne na účely uvedené v týchto Zásadách ochrany osobných údajov a v rámci technických a organizačných opatrení, ktoré sme zaviedli na zachovanie dôvernosti a bezpečnosti Osobných údajov, ako je uvedené nižšie;

   Externí príjemcovia sú:

 • Dcérske spoločnosti skupiny SFA a materská spoločnosť ako Spracovatelia, ktorých povinnosti, postavenie a úlohy odôvodňujú spracúvanie Osobných údajov Subjektov údajov (napr. SFA Tech zodpovedný za IT služby na úrovni skupiny); 
 • Poskytovatelia služieb alebo Spracovatelia, ktorých môžeme využívať pri Spracovaní (napr. poskytovatelia hostingu, call centrá, e-mailing);
 • Subjekty zodpovedné za poradenstvo, audit a finančnú kontrolu (audítor, právnik);
 • Správne alebo súdne orgány v rámci svojej právomoci;
 • V prípade navrhovaného získavania finančných prostriedkov, nadobudnutia alebo predaja podniku alebo majetku akýmkoľvek spôsobom vrátane predaja podniku, ktorý vykonáva príslušnú činnosť alebo vlastní príslušný majetok, potenciálny nadobúdateľ (nadobúdatelia) a jeho (ich) poradcovia v rámci transakcie pred auditom. V prípade akvizície treťou stranou budú Osobné údaje súčasťou prevádzaného majetku a ako také ich bude spracúvať nadobúdateľ, ktorý bude vystupovať ako nový Správca údajov podľa svojich vlastných zásad ochrany osobných údajov.

5. PRÁVA SUBJEKTOV ÚDAJOV 

1. VYHLÁSENIE O PRÁVACH 

V súlade s Platnými predpismi majú Subjekty údajov v súvislosti so svojimi Osobnými údajmi tieto práva: 

 • Právo požiadať nás o potvrdenie, že sa ich údaje spracúvajú, získať informácie o podmienkach takéhoto spracúvania, získať prístup k týmto údajom a požiadať o ich kópiu (právo na prístup a kópiu);  
 • Právo na opravu alebo doplnenie nesprávnych alebo neaktuálnych údajov, ktoré sa ich týkajú (právo na opravu);
 • Právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas za predpokladu, že spracúvanie je založené výlučne na tomto právnom dôvode (právo odvolať súhlas); 
 • Právo namietať proti Spracovaniu ich Osobných údajov z dôvodov týkajúcich sa ich konkrétnej situácie a právo na vymazanie, pričom v takom prípade žiadosti vyhovieme, pokiaľ Spracovanie nie je odôvodnené legitímnymi a závažnými dôvodmi (právo namietať z legitímnych dôvodov a právo na vymazanie);  
 • Právo na dočasné obmedzenie Spracovania v prípade žiadosti o opravu alebo v prípade námietky z oprávnených dôvodov na obdobie, počas ktorého analyzujeme žiadosť, čo v praxi znamená, že si ponecháme Osobné údaje, ale nemôžeme ich spracúvať (právo na obmedzenie); 
 • Právo na prenosnosť údajov, t. j. právo získať od nás späť Osobné údaje, ktoré nám dotknuté osoby poskytli, vo formáte na bežné použitie, ak je Spracovanie automatizované a založené na súhlase alebo na plnení zmluvy;
 • A Právo dať pokyny týkajúce sa Spracovania ich údajov po ich smrti a požiadať nás o uchovanie, vymazanie alebo prenos ich údajov výslovne určenej tretej strane s tým, že po tom, ako sa dozvieme o smrti Subjektu údajov, a ak od neho nedostaneme pokyny, zaväzuje sa príslušné Osobné údaje zlikvidovať, pokiaľ ich uchovanie nie je nevyhnutné na dôkazné účely alebo na splnenie zákonnej povinnosti (právo post mortem).

2. AKO UPLATNIŤ SVOJE PRÁVA 

Ak si Subjekt údajov želá uplatniť niektoré z vyššie uvedených práv, môže nás kontaktovať prostredníctvom nášho kontaktného formulára. 

Žiadosť Subjektu údajov musí podať výlučne Subjekt údajov (pokiaľ nie je riadne splnomocnená tretia strana) a musí byť čo najjasnejšia a najúplnejšia, aby sme na ňu mohli čo najrýchlejšie odpovedať, v závislosti od jej zložitosti do jedného až troch mesiacov.

Subjekt údajov môžeme požiadať o doplnenie žiadosti, ak nie je dostatočne presná, ak právo, ktoré chce uplatniť, nie je ľahko identifikovateľné alebo ak nie je možné zistiť jeho totožnosť; v takom prípade môžeme Subjekt údajov požiadať o poskytnutie dodatočných informácií vrátane dokladu totožnosti, ktorý bude vymazaný čo najskôr po overení jeho totožnosti.

Okrem toho nie sme povinní odpovedať na žiadosť Subjektu údajov, ak je zjavne neopodstatnená alebo zbytočná, a najmä ak ide o opakovanú žiadosť alebo ak je žiadosť príliš zložitá na spracovanie a jej účelom alebo dôsledkom by bola destabilizácia našej činnosti.

6. BEZPEČNOSŤ 

Zavádzame vhodné technické a organizačné bezpečnostné opatrenia na zachovanie dôvernosti a bezpečnosti Osobných údajov, ktoré spracúvame, a na zabránenie ich neoprávnenému zničeniu, strate, zmene alebo zverejneniu.

Ako príklad možno uviesť nasledujúce opatrenia, ktoré boli zavedené a sú zdokumentované v pláne zaistenia bezpečnosti:

 • Hosting Osobných údajov na serveroch umiestnených v Európskej únii na území členských štátov; 
 • Informovanie našich zamestnancov, ktorí spracúvajú Údaje Subjektov údajov; 
 • Funkcie overovania používateľov s osobným a bezpečným prístupom prostredníctvom silných, dôverných a často menených prihlasovacích mien a hesiel;
 • Postup pre správu oprávnenia (definícia a revízia profilov oprávnenia podľa profilu používateľov informačného systému, odstránenie neaktuálnych prístupov);
 • Monitorovanie prístupu, zaznamenávanie pripojenia, riadenie incidentov a v prípade potreby šifrovanie určitých osobných údajov;
 • Pravidelné interné audity a v prípade potreby diferencované penetračné testy na kontrolu a hodnotenie účinnosti zavedených bezpečnostných opatrení; 
 • Fyzické zabezpečenie priestorov (kódy, kľúče a prístupové karty) a pracovných staníc (automatické blokovanie relácií, antivírus a firewall).

Ak využívame Spracovateľov, t. j. poskytovateľov služieb, ktorých sme poverili všetkými operáciami Spracovania alebo ich časťou a ktorí spracúvajú Osobné údaje Subjektov údajov v súlade s našimi pokynmi, zaväzujeme sa od nich vyžadovať, aby poskytovali bezpečnostné záruky rovnocenné s tými, ktoré sami uplatňujeme na ochranu Osobných údajov, a vyhradzujeme si právo vykonať u nich audit s cieľom zabezpečiť dodržiavanie ich povinností.

V prípade porušenia ochrany údajov sa zaväzujeme informovať príslušný dozorný orgán spôsobom stanoveným v Platných predpisoch, a ak porušenie predstavuje vysoké riziko pre Subjekty údajov, informovať ich a poskytnúť im všetky potrebné informácie a odporúčania.. 

7. AKTUALIZÁCIE TÝCHTO ZÁSAD 

Tieto zásady môžeme kedykoľvek upraviť, doplniť alebo aktualizovať, aby odrážali vývoj právnych predpisov a/alebo judikatúry, zmeny podmienok Spracovania alebo zavedenie nového Spracovania.

8. KONTAKTY 

Subjekty údajov môžu smerovať akékoľvek otázky alebo sťažnosti týkajúce sa týchto zásad, prípadne podávať odporúčania alebo pripomienky k týmto zásadám písomne na nasledujúcu adresu 

Subjekty údajov môžu tiež položiť akúkoľvek otázku príslušnému dozornému orgánu alebo mu podať sťažnosť.